STUDENTË

IJR Student është një lëvizje studentore e krishterë. Ne krijojmë një ambient të hapur për biseda rreth besimit, vlerave dhe udhëheqësisë.

GJIMNAZISTË

IJR Youth ofron takime të përjavshme ku adresohen tema që iu vijnë në ndihmë adoleshentëve në sfidat e tyre. 

© IJR 2021