KOMUNITETE

STUDENTË

STUDENTË

IJR Student është një lëvizje studentore e krishterë. Ne krijojmë një ambient të hapur për biseda rreth besimit, vlerave dhe udhëheqësisë.

GJIMNAZISTË

GJIMNAZISTË

IJR Youth ofron takime të përjavshme ku adresohen tema që iu vijnë në ndihmë adoleshentëve në sfidat e tyre. 

 

MËSUES

MËSUES

IJR në partneritet me International School Project (ISP) i përgjigjet nevojës për zhvillimin profesional të mësuesve.

UDHËHEQËSI

UDHËHEQËSI

IJR LeaderImpact është një organizatë profesionale për zhvillimin e influencuesve të shoqërisë shqiptare në fushën e biznesit dhe politikës

PROFESIONISTË

PROFESIONISTË

IJR Profesionist iu vjen në ndihmë profesionistëve  të hedhin hapat e para të karrierës dhe të shqyrtojnë pyetjet ekzistenciale rreth qellimit të jetës.

© IJR 2021